صادرات انگور

صادرات انگور

صادرات انگور

صادرات انگور

ﺻﺎدرات و ﻓﺮوش میوه از جمله انگور در ﺑﺎزارﻫﺎي ﺧﺎرﺟﯽ، حساسیت و ظرافت بالایی را می طلبد، ﮐﻪ اگر به آن توجه نشود امکان دارد سرمایه انسانی و مالی در این امر به هدر رود. ﮐﺎلاهای ﺗﺠﺎري و همچنین صادرات نیازمند آﯾﻨﺪه ﻧﮕﺮي، طرح ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ، شناخت روشﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ، ﺗﺤﺮك ﻻزم و ﺟﻠﺐ اﻋﺘﻤﺎد ﺧﺮﯾﺪاران ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ .

ﻣﺮاﺣﻞ ﺻﺪور ﮐﺎﻻ :

برای صادرات یک محصول ابتدا باید بازاریابی کرد و این امر مهم ترین مرحله در صادرات به حساب می آید. بازاریابی یعنی شناسایی بازارهای خارجی است و همچنین راههای نفوذ به این بازار را باید بشناسد . که صادرکننده کالا می تواند راه های نفوذ به بازارهای خارجی را از طریق رایزنی و مذاکره با خریداران شرکت در نمایشگاههای بین المللی، به بکاربردن اطلاعات و آمارهای رسمی، تماس با رایزنان بازگانی در سفارتخانه های بازرگانی و استعلام از موسسات بین المللی امکان پذیر است. برای بازاریابی علاوه بر این که به شناسایی بازار خارجی می پردازیم باید به شناسایی کالاهای رقیب و کیفیت و قیمت آن نیز در بازار بپردازیم .

سپس باید صادرکننده مشخصات کالا و فروشنده محصول را برای خریدار در یک فرم به نام پیش فاکتور ارسال کند. و بعد از اینکار باید به تدارک و بسته بندی محصول بپردازد که بسته بندی باید طبق توافق انجام شده بسته بندی گردد.

مرحله چهارم تعیین ارزش گمرکی است که عبارت است از بهای حمل و نقل و کلیه هزینه های مربوط به صادرات یک محصول می باشد.

مرحله بعدی در صادرات از جمله صادرات انگور کسب مجوز پس از بازاریابی از ارگانهای بهداشت ، سازمان ملی استاندارد و نهادهای دیگر است و سپس کالا به گمرک حمل تحویل داده می شود و در انجا پروانه صادراتی بعد از ارزیابی گمرک و پلمپ کردن بسته ها اخذ می گردد. صادرکننده با یکی از شرکت های حمل و نقل بین المللی قرار داد حمل امضا می کند و همچنین توجه به این نکته در امر صادرات خیلی مهم است که کالا را تا رسیدن به مقصد بیمه نماید.

درﯾﺎﻓﺖ ﮔﻮاﻫﯽ ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﺎﻻ  که این ﮔﻮاﻫﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﻮرد درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺮﯾﺪار اﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻮارد ﺗﻮاﻓﻖ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻓﺮوش ﮐﺎﻻي ﺧﻮد را ﺻﺎدر و ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ اﺗﺎق ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺣﻤﻞ و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻓﺮوش ﮔﻮاﻫﯽ ، ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻣﺤﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ در ازاي اراﺋﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﭘﺮواﻧﻪ ﮔﻤﺮﮐﯽ ﻣﺒﺪأ ﮐﺎﻻ را ﺻﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.

مرحله اخر صادرات کالا بعد از طی همه مراحل ارسال کالا است که ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﺟﻮاز ﺧﺮوﺟﯽ را ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺮاﺳﺎس آن ﺑﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺣﻤﻞ ﺻﺎدر و ﮐﺎﻻ را از ﮔﻤﺮك ﺑﺎرﮔﯿﺮي و ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﺣﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .

صادرات انگور:

انگور یکی از منابع بسیار ارزشمند در گستره وسیع منابع طبیعی ایران است که در صورت شناخت صحیح می‌تواند نقش مهمی در اشتغالزایی و صادرات غیرنفتی داشته باشدو بخشی از صادرات غیر نفتی کشور را تشکیل می‌دهند.

از انجا که انگور در ایران باکیفیت و درجه مختلف و در انواع مختلف جهت صادرات و در تاکستان های مناطق معروف کشور از جمله شهرستان کاشمر در خراسان رضوی چه به صورت دیررس و چه زودرس به عمل می آید، در دسترس می باشد.
باید توجه داشت که صادرات در مورد میوه از حساسیت بالایی برخوردار است. از این نظر باید برای صادرات میوه چند مورد را رعایت کرد که از آن میتوان به کیفیت مطلوب محصول که بهترین و مرغوب ترین نوع محصول می باشد که برای محصول انگوری که برای صادرات در نظر گرفته می شود نیز باید در مد نظر داشت که مرغوبترین انگور را برای صادر کردن انتخاب کرد، بسته بندی مناسب که برای محصول در نظر گرفته می شود که با توافق طرفین که صادرکننده و خریدار است انتخاب می شود، قیمت رقابتی که همان قیمتی است که با مقایسه و بررسی قیمت رقبایی که این محصول را در بازار خارجی ارائه می دهند مشخص می شود و مهمتر از همه جلوگیری از خرابی محصول می باشد که محصول را تا تحویل آن در مقصد نهایی که همان بازار خارجی است از هرگونه فسادی حفظ کند و تحقق همه این امور در امر صادرات بستگی به یک کار گروهی و هماهنگی های بالا دارد.

مهم ترین عوامل موثر بر صادرات انگور عبارتند از نرخ ارز واقعی، میزان تولید انگور ، قیمت صادراتی انگور و قیمت های داخلی این محصول که می توان گفت به غیر از قیمت داخلی محصول بقیه موارد تاثیر مثبت در صادرات انگور دارند و باعث افزایش صادرات انگور می شود.

یکی دیگر از کارهایی که در صادرات نقش ایفا می کند تجارت الکترونیک است که در موضوع توسعه ی بازار میوه به مرز های خارج از کشور می تواند کمک شایانی بکند، تجارت الکترونیک می تواند با صرف هزینه ی کمتر شرایط ارتباطات لازم را فراهم کند و از آن طرف تاجران و بازرگانان بین المللی با استفاده از آن می تواند مناطق گوناگون برداشت انگور و انواع آن را در کشور شناسایی کنند و در نهایت بتوانند گزینه ی مناسب تری را جهت صادرات انتخاب کنند.

اخبار مرتبط

  •   نوشته شده توسط :  
  •   دسنه مطلب :   اخبار
  •   تاریخ انتشار :  2018/03/06